مرور برچسب

bodhi

بودها

آنی بود، درها وا شده بود. برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود. مرغان مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش. خاموشی…