مرور برچسب

about somethings

سمانه

من دختر اول تابستونم از نوع شرقی گرم ،صمیمی ،بلند ،تیره و صدالبته پر انرژی ،پر از زندددددگی پر از امیددددد ،رنگارنگ…

خانم ۵۰-۵۵ ساله

صدای ضعیفی از دستگاه کارتخوان ایستگاه اتوبوس بلند میشود. مرسی آقا پشت سر خانم ۵۰-۵۵ ساله‌ای، وارد اتوبوس…