مرور برچسب

#پلاستیک #زندگی #روزنوشت #خاطره #تجربه #aboutsomethings #حدیث #نوار #بهداشتی

پلاستیک مشکی

همیشه از داروخانه خرید می کردم یاد گرفته بودم در هر داروخانه یک خانم هست که من راحت تر باشم! وقتی آن را در پلاستیک…