مرور برچسب

#روزنوشت #زندگی #خاطره #حدیث #حساس #درد #قضاوت #بند #زایمان

بدن من حساسه به درد

«آخه می دونی؟ بدن من حساسه به درد!» این جمله را که گفت سرم را بالا آوردم و به آن جمجمه استخوانی اش نگاهی انداختم…