مرور برچسب

#روزنوشت #خاطره_نویسی #شناخت_خود #تجربه #زندگی #پیام #رسالت #خودنوشت #حدیث

پیام

- بعضی وقت ها می خواهی پیامی که در ذهن داری را منتقل کنی و سعی می کنی دقیق، ثبت اش کنی! - اما گاهی پیامی نداری و می…