مرور برچسب

#روزنوشت #خاطره #تجربه #خواب #aboutsomethings #قارقار #جایزه #نفراول #زندگی

قارقار کلاغها

«و بالاخره جایزه نفر اول تعلق می‌گیرد به ....». با سکوت مجری حواسم به صدای قارقار کلاغ ها در بیرون سالن پرت می شود.…