مرور برچسب

#روزنوشت #حدیث #خاطره_نویسی #زندگی # داستان #تجربه

کلاس داستان نویسی

کلاس داستان نویسی که می رفتم، استاد می گفت:« چند جلسه بعد به جایی می رسید که ممکنه دیگه نتونید راحت بنویسید  و…