مرور برچسب

#خاطره#داستان#روزنوشت#تجربه#زندگی#AboutSomethings

سمانه

من دختر اول تابستونم از نوع شرقی گرم ،صمیمی ،بلند ،تیره و صدالبته پر انرژی ،پر از زندددددگی پر از امیددددد ،رنگارنگ…

زینب

زینب هستم. یه خردادی رنگارنگ و پر انرژیکه خنده‌هام از ته دله و خوشیام همیشگی؛ و غصه هام هرقدر هم عمیق، کوتاهه و…

رادیو خسته

طبق معمول هرروز صبح باهم از خواب بیدار شدیم و به طرف آشپزخانه رفتیم، تقریبا کار هرروز من و کیسی که باهم صبحانه…