مرور برچسب

خاطرات

Life is Good Or Bad

تكان خورد، چشماشُ داره باز مَي كنه. أمير پرستار صدا كنه زود باش.. تنها صداي همهمه تمام سرم را پر كرده بود، در…

یک سال در میان ایرانیان

ادوارد گرانویل براون یک خیابان/کوچه به نام خودش در تهران دارد. این شخصیت همیشه در ذهن من زیاد از حد زنده است،…