مرور برچسب

بزرگ علوی

گیله مرد

آمیرزا گفت: «ما رفتنی هستیم. دوره ی ما تموم شد، اما وای بر وجیهه!» وجیهه تازه آن وقت به دنیا آمده بود. هجده سال…