مرور برچسب

امانوئل کارر

ابلیس درون

اسمش ژان کلود رمان است. می گوید دانشکده ی پزشکی را تمام کرده است، که در سازمان جهانی بهداشت کار می کند، که…