مرور برچسب

اشوزدنگهه

اشوزدنگهه

به خانه که رسید به فکر عبدالله و زبیده بود که اینک آب‌های بسیاری پیموده و یقینا در آغوش هم به حال رازگویی بودند.…