مرور برچسب

ادوارد براون

یک سال در میان ایرانیان

ادوارد گرانویل براون یک خیابان/کوچه به نام خودش در تهران دارد. این شخصیت همیشه در ذهن من زیاد از حد زنده است،…