مرور برچسب

احمق های چلم

چگونه چلم به وجود آمد

دانشمندان چلم درباره ی چگونگی پیدایش این شهر اختلاف نظر دارند. البته دینداران و مومنان چلم همگی…