مرور رده

نوا

تا ابد جوان

بادا که خداوند هماره  خیر دهد و در امان نگاه داردت بادا که آرزوهایت همه واقع گردند بادا که برای دیگران همیشه مفید…

تور رویاگیر

می گویم، دختر کوچکی بود که یک روز یک تکه از موهایش را به آرزویی دور گره زد و قرار گذاشت وقتی این موها را باز کند…