مرور رده

ادبیات

نهنگ آبی

می گویند یونس را نهنگ قورت داده وسط دریای آبی نیلی گاهی با خودم فکر می کنم همین نهنگ پیر مرا هم قورت داده خورشید…

دریاچه ی نیلوفر

پرنده ها پرهایشان را باد کرده اند ماهی ها در دایره هاشان شنا می کنند جاده ها برفپوش است درخت ها زیر بار خم شده…