مرور رده

موسیقی ایرانی

کاسه سرم کشتی

یار عیسوی مذهب را با صدای دریا دادور شنیدم. دنبال شاعرش گشتم. بعضی می گویند شاعرش «مغموم دروازی» است اهل بدخشان، و…

بودها

آنی بود، درها وا شده بود. برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود. مرغان مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش. خاموشی…

رقص بهار

انتخاب بهاری ترانزیستوری ... نوروز ۹۳ رقص بهار، برای پیانو شهداد روحانی شاد باش!…

شورانگیز

شرارانگیز و توفانی هوایی در من افتاده است     که همچون حلقه آتش در این گرداب میگردم برآر ای بذر پنهانی سر…

بیگاه شد

قبل از اینکه گوش کنید این توضیح را بخوانید: آدم از محسن نامجو که انتظار ندارد کارهای «استاندارد» بشنود؛ یک طورهایی…