مرور رده

داستان ترجمه

دریاچه ی نیلوفر

پرنده ها پرهایشان را باد کرده اند ماهی ها در دایره هاشان شنا می کنند جاده ها برفپوش است درخت ها زیر بار خم شده…