آرشیو ماهانه

اسفند ۱۳۹۶

فیلم موسس (The Founder)

اولین صحنه فیلم موسس (The Founder) با کادر خاصی روبرو هستیم از کلوز آپ یک مرد که در چشمانمان زل زده است و می گوید:…