آرشیو ماهانه

مهر ۱۳۹۶

اولین

اولین جلسه کلاس داستان نویسی بود. استاد که وارد شد برگه های آ.پنجِ توی دستش را بالا گرفت و گفت:« سلام. فکر می کنم…

بدن من حساسه به درد

«آخه می دونی؟ بدن من حساسه به درد!» این جمله را که گفت سرم را بالا آوردم و به آن جمجمه استخوانی اش نگاهی انداختم…