آرشیو ماهانه

آبان ۱۳۹۲

شورانگیز

شرارانگیز و توفانی هوایی در من افتاده است     که همچون حلقه آتش در این گرداب میگردم برآر ای بذر پنهانی سر…

روزهای غمگین

https://www.youtube.com/watch?v=7jfwynGMo4E این که سرت رو بکنی زیر برف و از راه در رو بری کار سختی نیست بگی هر کار…