آرشیو ماهانه

فروردین ۱۳۹۲

نهنگ آبی

می گویند یونس را نهنگ قورت داده وسط دریای آبی نیلی گاهی با خودم فکر می کنم همین نهنگ پیر مرا هم قورت داده خورشید…