اولین

164

اولین جلسه کلاس داستان نویسی بود.

استاد که وارد شد برگه های آ.پنجِ توی دستش را بالا گرفت و گفت:« سلام. فکر می کنم قراره ده جلسه ای با هم باشیم.» برگه ها را یکی یکی به دست ما داد و ادامه داد:« امروز که جلسه اوله و هنوز آموزش رو شروع نکردیم می خوام برام یه داستان بنویسید و آخرین جلسه هم باز با همین موضوع یه داستان کوتاه خواهید نوشت و با هم مقایسه می کنید تا تغییرتون رو آخر ترم ببینید!»

دقیقه ای بعد، همانطور که با ماژیک خشک شده سیاه رنگ، وَر می رفت، چشمش به ماژیک قرمز روی میز افتاد و گفت:« رنگ قرمز واسه این موضوع بهتره!» و روی تخته نوشت:

اولین باری که عاشق شدم…

بیست دقیقه ای برای نوشتن این داستان کوتاه به ما فرصت داد. اعتراف می کنم ده دقیقه اول در ذهنم بین آن هایی که دوستشان می داشتم دنبال یک داستان قوی برای ارائه در کلاس داستان نویسی بودم که دوباره چشمم به تخته افتاد و در واژه «اولین» ماندم و ذهنم بود که رفت به هشت نُه سالگی!

وارد آشپزخانه شدم. جایشان را بلد بودم. هرچه باشد ما دو سالی طبقه بالای همین خانه قدیمی زندگی می کردیم و ساعت های زیادی اینجا پرسه می زدم. مادربزرگ هم وجودم را در خانه اش دوست داشت و به قول خودش با من سرش گرم بود.

صندلی را برداشتم و به سمت کابینت کشیدم و به زحمت روی صندلی رفتم و ایستادم. روی دوپای خود که بلند شدم، صندلی تکانی خورد و از ترس پرت شدن از صندلی، چشمانم را بستم و لحظه ای بعد دیدم که پسرعمویم بازویم را گرفته. پرسید:« شکلات می خوای شیطون؟» نگاهش کردم و آرام سر تکان دادم. دستش را دراز کرد و جعبه شکلات ها را آورد و لبخندی زد و در جعبه را باز کرد و سمتم گرفت و گفت:« بردار»

 

 

لبخندش را به یاد دارم، نمی دانم زیبا بود یا نه، فقط می دانم لبخند بود! آن روزها هیچ کس برای شکلات خوردن های من لبخند نمی زد!

اولین عشق من، قد بلندی داشت و تنها چیزی که از او یادم می آید همین است به اضافه یک لبخند به وقت! همین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‍× طبق روال نوشت : قضاوت نکنیم!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.